Označení přístroje Výrobce Použití přístroje Kontaktní osoba
Jméno Telefon
Farinograf Brabender, SRN Stanovení vaznosti pšeničné mouky a charakteristik při přípravě těsta Ing. I. Švec 220 443 206
Extensograf Brabender, SRN Stanovení viskoelastických vlastností pšeničných těst Ing. I. Švec 220 443 206
Amylograf Brabender, SRN Stanovení vlastností moučné suspenze při zahřívání Ing. I. Švec 220 443 206
Viskograf Brabender, SRN Stanovení vlastností moučné suspenze při zahřívání, časové prodlevě a chlazení Ing. I. Švec 220 443 206
Alveograf Chopin, Francie Stanovení viskoelastických vlastností pšeničných těst Ing. I. Švec 220 443 206
Maturograf Brabender, SRN Stanovení vlastností fermentovaných těst při dokynutí Ing. I. Švec 220 443 206
OTG Brabender, SRN Stanovení vlastností fermentovaných těst při pečení Ing. I. Švec 220 443 206
Fermentograf SJA, Švédsko Stanovení vlastností kynutých těst v průběhu zrání Ing. I. Švec 220 443 206
Analyzátor RVA 4500 Perten Instruments AB, Austrálie Vyhodnocení reologických vlastností různých viskózních materiálů během kontrolovaného režimu jejich zahřívání a ochlazování doc. E. Šárka 220 443 115
Falling Number Perten, Švédsko Stanovení vlastností škroboamylasového komplexu mouk Ing. I. Švec 220 443 206
Laboratorní kynárna a pec ZBPB, Polsko Simulace pekařského procesu Ing. I. Švec 220 443 206
Sada mlýnků Perten, Švédsko; Retsch, SRN Laboratorní mlýnky pro experimentální dezintegraci rostlinných materiálů Ing. I. Švec 220 443 206
Prosévací přístroj KM 1000 a sada 10 sít (velikost ok síta od 45 do 500 mikrometrů) Retsch, SRN Sítová analýza sypkých materiálů Ing. I. Švec 220 443 206
Malokapacitní těstárenský lis TR70 Korngold, Rakousko Laboratorní výroba pšeničných vaječných i bezlepkových těstovin Ing. I. Švec 220 443 206
Penetrometr PNR 10 Petrotest Instruments, SRN Měření fyzikálních vlastností potravin Ing. I. Švec 220 443 206
Fermentor AF Compact 100 HC Diosna, SRN Výroba kvasů z mouk a dalších produktů obilovin, pseudoobilovin a luštěnin Ing. P. Skřivan 220 443 118
Laboratorní extrudér KE 19/25 DN s řezacím zařízením Brabender, Německo; DITECH CZ Žamberk Vývoj extrudovaných výrobků doc. E. Šárka 220 443 115
Lyofilizátor Alpha 1-4 LSC, Christ Pragolab, ČR Lyofilizace vzorků Ing. R. Bleha 220 443 116
FT-IR spektrometr Perkin Elmer, SRN Měření spekter v NIR a IR oblasti doc. A. Sinica 220 443 116
UV4 UV-Vis spektrometr UNICAM, VB Měření absorpčních a difuzních spekter v UV-Vis oblasti, fotometrie doc. A. Sinica 220 443 116
NIR a MID spektrometr Nicolet 6700 Thermo Fisher Scientific, USA Měření absorpčních a difusních spekter, kvantitativní analýza doc. A. Sinica 220 443 116
Nicolet iS50 spektrometr s Ramanovým modulem Thermo Fisher Scientific, USA Měření Ramanových spekter doc. A. Sinica 220 443 116
Titrátor Karl Fischer, AF 8 Orion, Maďarsko Stanovení obsahu vody prof. J. Čopíková 220 443 114
HPLC a SEC chromatografie Sestava čerpadel a kolon
Detektor: Shodex RH01
Analýza alditolů, monosacharidů, oligosacharidů a polysacharidů prof. J. Čopíková 220 443 114
SEC chromatografie Malvern Omnisec Systém měří absolutní molární hmotnost polysacharidů na základě kombinace tří detektorů: viskozitní, laserový a refraktometr prof. J. Čopíková 220 443 114
Plynový chromatograf s FID detektorem Shimadzu, Japonsko Stanovení profilu mastných kyselin prof. J. Čopíková 220 443 114
Plynový chromatograf s hmotnostní detekcí (GC-MS) Shimadzu, Japonsko Strukturní analýza polysacharidů; Stanovení cukrů prof. J. Čopíková
Ing. R. Bleha
220 443 114
220 443 116
Aniontová chromatografie s pulzní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) Dionex Corporation Sunnyvale, USA Stanovení sacharidů (monosacharidů, nižších i vyšších oligosacharidů), alditolů a aminokyselin Ing. S. Henke
Ing. S. Gillarová
220 443 111
HPLC – kationtová chromatografie s refraktometrickou detekcí ECOM, ČR
Kolona: Ostion, Watrex ČR
Refraktometrický detektor: RIDK 102, Laboratorní přístroje, ČR
Diferenční refraktometrický detektor: Shodex RI-71, Japonsko
Stanovení sacharidů Ing. S. Henke
Ing. S. Gillarová
220 443 111
Digitální refraktometr ABBEMAT Dr. Kernchen, SRN Stanovení sacharizace vzorků, možná i průtoková cela Ing. S. Henke 220 443 111
Digitální polarimetr SUCROMAT VIS/NIR Dr. Kernchen, SRN Stanovení sacharosy polarimetricky v oblasti VIS/NIR Ing. S. Henke 220 443 111
Kapilární izotachoforéza IONOSEP 2003 Recman, ČR Stanovení aniontů a kationtů Ing. S. Gillarová 220 443 111
Fibertec System Tecator, Švédsko Stanovení vlákniny potravy doc. M. Sluková 220 443 120
KJELTEC SYSTEM 1002: destilační jednotka KJELTEC 1002, mineralizační jednotka Digestor 2006 Foss Tecator, Švédsko Stanovení bílkovin doc. M. Sluková 220 443 120
Systém Glutomatic Perten Instruments AB, Švédsko Stanovení množství mokrého lepku v pšeničné mouce a pšeničném šrotu. Následné stanovení gluten indexu podle Pertena (ICC standard č. 155, AACC 38-12). Stanovení suchého lepku. doc. E. Šárka 220 443 115
Soxtherm 200 automatic Gerhardt, SRN Stanovení obsahu tuku doc. E. Šárka 220 443 115
Systém obrazové analýzy vybavený kamerou Cohu 2252 TV CCD Laboratory Imaging, ČR Analýza obrazu Ing. I. Švec 220 443 206
Systém obrazové analýzy vybavený digitální barevnou kamerou Jenoptik (ProgRes CT3 3.15 MPix) Laboratory Imaging, ČR Analýza obrazu doc. E. Šárka 220 443 115
Sprejová sušárna Armfield, UK Sušení roztoků, poloprovozní měřítko Ing. V. Pour 220 443 111
Filmová odparka Armfield, UK Zahušťování roztoků za atmosférického tlaku i podtlaku, poloprovozní měřítko Ing. V. Pour
Ing. S. Henke
220 443 111
Membránové procesy mikrofiltrace, ultrafiltrace na keramických membránách nanofiltrace, reverzní osmóza na spirálně vinutých modulech TIA Bollene, Francie Membránové separace (MF,UF) v poloprovozním měřítku na provozních membránách
Membránové separace (NF, RO) v poloprovozním měřítku na provozních membránách
Ing. V. Pour
Ing. S. Gillarová
220 443 111
Membránové procesy mikrofiltrace, ultrafiltrace na keramických membránách, nanofiltrace na plochých membránách Mikropur, ČR Membránové separace v laboratorním měřítku Ing. V. Pour
Ing. S. Henke
220 443 111
Fotokatalytický reaktor Mikropur, ČR Laboratorní zařízení pro sledování vlivu UV záření na rozklad látek v roztoku Ing. V. Pour
Ing. S. Henke
220 443 111
Kontinuální chromatografická separace KCHS-SMB-8-ND, VŠCHT Praha, Mikropur, ČR Kontinuální chromatografická separace v poloprovozním měřítku Ing. S. Henke
Ing. S. Gillarová
220 443 111