Informace o navazujícím magisterském studijním programu Technologie potravin pro akademický rok 2017/2018 | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav sacharidů a cereálií

Informace o navazujícím magisterském studijním programu Technologie potravin pro akademický rok 2017/2018

Ve studijních oborech

 • Chemie a technologie sacharidů

 • Technologie mléka a tuků

 • Konzervace potravin a technologie masa

Na fakultě reagujeme na změny, ke kterým došlo a dochází ve sféře výroby a distribuce potravin, potravinářského výzkumu a vývoje, což se odráží v situaci na trhu práce - v nalézání lepších a širších možností uplatnění našich absolventů.

Od a.r. 2011/2012 jsme proto přistoupili k systémové změně výuky v MSP „Technologie potravin“.

Cílem je nabídnout absolventům  studijního programu možnosti většího a širšího uplatnění ve sféře výroby a distribuce potravin, řízení a kontroly těchto procesů a ve sféře potravinářského výzkumu a vývoje nových potravin. Absolventi budou podstatně méně vázáni na dřívější komoditní přístup ve výuce.


Program je koncipován jako vyvážený z pohledů:

 • moderních možností zpracování potravinářských surovin (nové typy potravin, funkční potraviny, biopotraviny), které zohledňují současné trendy ve výživě
 • z pohledu technologického a biotechnologického
 • o zpracování zemědělských surovin na potraviny a na technické produkty (biopaliva, detergenty, kosmetika, lepidla a další technické produkty)
 • údržnosti potravin při zachování vysoké nutriční hodnoty
 • postihnutí mikrobiologických, chemických a fyzikálních změn potravinářských surovin a vyrobených potravin
 • možností zvýšení nutriční a užitné hodnoty potravin
 • kontroly surovin, potravin a řízení potravinářských procesů
 • osvojení systémů řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti ve výrobě a distribuci potravin, včetně hodnocení autenticity a detekce falšování potravin
 • širokého záběru přes celé potravinářství

Absolvent získá znalosti v oblastech:

 • Rozšířeného chemického základu, který je zaměřen na: potravinářskou biochemii, procesní chemii a procesní analýzu potravin
 • Rozšířeného biologického základu se zaměřením na: mikrobiologii potravin, biotechnologické aplikace mikroorganismů, principy úchovy potravin a hygienu a sanitaci potravinářských výrob
 • Výživy a řízení kvality potravin v oblastech: vlivu zpracování potravin na jejich nutriční hodnotu, na probiotika a funkční potraviny, přírodní a modifikované polysacharidy, autenticitu a falšování  potravin a na systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin
 • Aplikovaného inženýrského základu se zaměřením na: procesy potravinářských a biotechnologických výrob, fyzikální vlastnosti potravin, balení potravin a na volbu posluchačem ze všech potravinářských technologií a biotechnologií ve dvou předmětových blocích napříč všemi technologickými ústavy fakulty, včetně Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství. V případě hlubšího osobního zájmu má student možnost volby jedné technologie „do hloubky“ s využitím individuálního přístupu našich odborníků ke studentům se speciálními zájmy a s možnostmi spolupráce s průmyslem, s výzkumnými ústavy, případně se zahraničními partnery.
 • Volitelné je studium chemie a technologie tenzidů, detergentů a kosmetiky Nabídka je doplněna o rozšíření znalostí typu teorie spotřebitele a výběru z aplikované ekonomiky.

Nedílnou součástí studijního programu, jako u všech studijních programů, je laboratorní výuka:

 • Laboratoř oboru – zaměření na kontrolní analytické a zkušební metody, hodnocení obalů, textury a reologických vlastností potravin a na mikrobiologii potravin a kosmetiky.
 • Technologický projekt – zahrnuje tři komplexní úlohy postihující změny chemické, texturní a mikrobiologické (tepelné ošetření potravin, adsorpční izoterma a membránové separace) a další úlohy podle volby studenta.
 • Odborný projekt a  Předdiplomní laboratoř  má za cíl připravit studenta nejen na řešení diplomového úkolu, ale naučit jej základům samostatné tvůrčí práce. Diplomovou práci student řeší na technologickém ústavu, který si zvolil na začátku studia.

Má student možnosti volby své hlubší specializace, svého odborného zaměření? Pokud ano – tak jaké?

 1. volba ústavu
 2. volný výběr zaměření výuky potravinářských technologií a vytvořit si tak vlastní náplň v na sebe navazujících povinných předmětech „Technologie potravin oboru I a II“ v rozsahu 10 kreditů (5 + 5 kreditů = 10 kr.celkem):

 

TPO I TPO II
Technologie cukru Prof. Bubník, Prof. Kadlec 3 0
Cereální technologie Doc. Hrušková 0 3
Technologie škrobu Doc. Šárka 0 2
Technologie čokolády a cukrovinek Prof. Čopíková 2 0
Technologie zpracování mléka Doc. Štětina 3 0
Mlékárenské fermentační technologie Doc. Čurda 0 3
Technologie olejů a tuků Prof. Filip 0 2
Technologie zpracování ovoce a zeleniny Doc. Dobiáš, Dr. Ševčík 2 1
Technologie masa Prof. Pipek 1 3
Technologie výroby hotových pokrmů Dr. Čeřovský 1 0
Technologie vajec Doc. Míková 0 1

Aktuální přehled předmětů je na webových stránkách školy - odkaz viz níže

 

V případě zájmu má student možnost výběru v rozsahu až 10 kreditů z technologií nabízených ústavem kvasné chemie a bioinženýrství.
Student si volí náplň předmětů Technologie potravin oboru I a II v průběhu 1. semestru interně, tj.papírovou přihláškou (nikoli v SISu).