Ing. Pavel Skřivan, CSc. | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav sacharidů a cereálií

Ing. Pavel Skřivan, CSc.

Narozen 14.10.1959 v Praze

 


 

Vzdělání a zkušenosti

 • Ústav sacharidů a cereálií: vědecký pracovník VŠCHT Praha (2015 dosud)
 • VÚPP v.v.i. pověřen řízením instituce (2017 dosud)
 • VÚPP v.v.i. náměstek pro vědu a výzkum (2015 – 2017)
 • odborný poradce Svaz průmyslových mlýnů (2013 – dosud)
 • člen Vědecké rady FPBT VŠCHT (2010 – dosud)
 • GoodMills Česko a.s. CEO (2012 – 2013)
 • UNIMILLS a.s. předseda představenstva a generální ředitel (2004 – 2012)
 • Katedra chemie a technologie sacharidů: odborný asistent (2000 – 2002)
 • OSVČ: odborný poradce v cereální technologii - mlýnský průmysl (2000 – 2004)
 • RAMILL a.s. ředitel vývoje a jakosti, ředitel mlýna Kralupy (1998 – 2000)
 • RAMILL a.s. výrobně technický ředitel (1996 – 1998)
 • EVBAK a.s. poradce pro privatizaci v potravinářském průmyslu (1994 – 1996)
 • FPBT VŠCHT Katedra chemie a technologie sacharidů: odborný asistent (1990 – 1993)
 • Kandidátská disertační práce v oboru technologie poživatin: Sójová lipoxygenasa v systému pšeničného těsta (Školitel: Prof. Ing. Jan Hampl, CSc.) 1989
 • FPBT VŠCHT Katedra chemie a technologie sacharidů: vědecký pracovník (1987 - 1990 )
 • FPBT VŠCHT Katedra chemie a technologie sacharidů: vědecký aspirant (1983 – 1987)
 • Diplomová práce v oboru chemie a technologie sacharidů: Izolace a purifikace glukosaisomerasy z mikrobiálního zdroje (Vedoucí: Prof. Ing. Blanka Králová, CSc.) 1983
 • FPBT VŠCHT Praha – řádné studium: obor chemie a technologie sacharidů, mezioborové studium speciální biochemie (1979 – 1983)
 • Gymnázium Sladkovského Praha 3 – přírodovědná větev (1975 – 1976)

 

Odborné a výzkumné zaměření

  Ústav sacharidů a cereálií, Výzkumný ústav potravinářský, v.v.i.
 • Cereální chemie a technologie, stěžejní zaměření – technologie primárního a sekundárního zpracování obilovin, mlýnská a pekárenská technologie
 • Bezpečné zpracování a skladování obilovin a pseudoobilovin
 • Obiloviny a jejich produkty v lidské výživě
 • Obiloviny a jejich produkty ve zvláštní výživě (skupiny obyvatel se zvláštními požadavky na výživu, celiakie a bezlepkové potraviny a suroviny
 • Fermentační procesy v sekundárním zpracování obilovin
 • Koncepce VaV činnosti VÚPP, v.v.i.C

 

  RAMILL a.s., UNIMILLS a.s.
 • Projekty v rámci firemního výzkumu a vývoje (vývoj pekařských zlepšujících přípravků řady Ramillex Ramill a.s., koncepce technickotechnologického rozvoje Ramill, a.s.
 • Vývoj speciálních mouk Forte, Forte Klasik a S 2000
 • Vývoj speciálních mouk pro pečivárenskou výrobu Ramill a.s. ve spolupráci s Opavia a.s.
 • Zpracování koncepce technickotechnologického rozvoje UNIMILLS a.s

 

Granty a projekty

 • Projekty RO VÚPP, v.v.i – institucionální podpora MZe ČR – odpovědný řešitel (2015, 2016, 2017)
 • Studie pro MZe ČR: Současné trendy výzkumu a vývoje potravin pro skupiny obyvatel se zvláštními požadavky na výživu – odpovědný řešitel (2016 – 2017)
 • Projekt TAČR TH02011019 – posklizňová aplikace preparátu Pythium oligandrum pro skladování ovoce a zeleniny - řešitel za VÚPP, v.v.i. (2016 – v řešení)
 • Projekt TA01020712, Bioracionální nízkoenergetické technologie dezinsekce škůdců v potravinářství jako alternativa k neekologickým termickým a toxickým zásahům (prof. Ing. Jana Hajšlová CSc.; Ing. Pavel Skřivan, CSc. jako spoluřešitel za GoodMills Česko a.s., DDD SERVIS, spol. s r.o.)

 

Pedagogická činnost

 • Katedra chemie a technologie sacharidů VŠCHT:
  vedení prací v posluchačských laboratořích, vedení a konzultace diplomových prací (1983 – 1993)
  výuka předmětů Cereální chemie I - mlýnská technologie (1990 – 1993),
  výuka cereální chemie v sobotních kurzech pro pracovníky mlýnů a pekáren (1991 – 1993)
 • Katedra chemie a technologie sacharidů VŠCHT:
  vedení a konzultace diplomových prací,výuka předmětů Cereální chemie I - mlýnská technologie (2000 – 2002)
  EMMA (Euromills Management Academy):
  koncernová akademie pro vedoucí pracovníky (Rakousko, SRN, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ČR) mentor a konzultant odborných projektů (2009 – 2012)
 • Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT:
  vedení a konzultace diplomových a bakalářských prací, výuka v předmětech Technologie potravin I a II, výpočetní metody a modelování (2016 – dosud)
 • Stěžejní pedagogické publikace:
  Příhoda J., Skřivan P., Hrušková M.: Cereální chemie a technologie I (skriptum) VŠCHT Praha 2003,
  Sluková M., Skřivan P., Hrušková M.: Cereální chemie a technologie I – mlýnská technologie a výroba těstovin (skriptum) – nové přepracované vydání VŠCHT Praha 2017.

 

Členství v organizacích

 • Od roku 2008 - Svaz průmyslových mlýnů ČR,
 • Od roku 2015 - Společnost pro výživu
 • Od roku 2000 - Česká chemická společnost
 • Od roku 2013 - Potravinářská komora ČR: legislativní výbor, výbor pro životní prostředí,
 • Od roku 2014 - ČTPP pracovní skupina Obiloviny v lidské výživě

 

Vybrané publikace

  Wiege I., Sluková M., Vaculová K., Skřivan P.: Není beta-glukan jako beta-glukan … Výživa a potraviny, 1, str. 22-26 (2018). ISSN 1211-846X.

  Sluková M., Skřivan P., Buble J., Faměra O., Ressler A.: Vliv přídavku atriční pšeničné mouky na jakost toustového chleba. Pekař cukrář, 7, str. 38-41 (2017). ISSN 1213-2403.

  Sluková M., Levková J., Michalcová A., Horáčková Š., Skřivan P.: Effect of the dough mixing process on the quality of wheat and buckwheat proteins, Czech Journal of Food Sciences, 35, 538-547, 2017.

  Skřivan P. Sluková M.: Současný pohled na obiloviny v lidské výživě a moderní trendy v technologii jejich potravinářského zpracování. Sborník XLVII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, 22.-24.5. 2017, ČR. R14, str. 40-42. Editor: Karel Cejpek. ISBN 978-80-86909-20-2 (Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.) ISBN 978-80-7080-995-2 (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) ISSN 1802-1433.

  Pančíková B., Skřivan P. Sluková M.: Porovnání amylolytické aktivity ječných homogenátů s komerční sladovou moukou. Sborník XLVII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Sborník příspěvků, Skalský Dvůr, ČR, 22.-24.5. 2017. ISBN 978-80-7080-968-6 (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze). ISSN 1802-1433.

  Skřivan P., Sluková M., Vaculová K., Kozelková T., Perner D.: Characterization and comparison of whole grain flours with different damaged starch and fibre content. Proceeding of the 13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience Prague, str. 221-224., Praha, ČR. 8.-10.11. 2017. Editors: Jana Čopíková, Evžen Šárka. ISBN 978-80-86238-74-6. ISSN 2336-6796.

  Blažková L., Gabrovská D., Hrušková M., Jurkaninová L.- editorka, Málková H., Mandová A., Pinkrová J., Sluková M. – editorka, Vaculová K., Winterová R., Faměra O., Skřivan P. – editor, Švec I. (2017): OBILOVINY V LIDSKÉ VÝŽIVĚ 2017 Shrnutí poznatků o obilovinách se zaměřením na problematiku sacharidů obilovin. Celkový počet stran 71, kapitoly Přehled o beta-glukanech (nejen obilných), počet stran 8; Změny sacharidů během zpracování obilovin, počet stran 6; Vliv přídavku různých typů vlákniny na kvalitu pekařských výrobků, počet stran 13. Potravinářská komora. Česká technologická platforma pro potraviny. ISBN 978-80-88019-24-4.

  Horáčková Š., Nováková T., Bialasová K., Skřivan P., Sluková M.: Antifungální aktivita sbírkových a nově izolovaných kmenů bakterií mléčného kvašení pro přípravu kvasů. Mlékařské listy, 28 (4), 14-18 (2017).

  Sluková M., Skřivan P., Buble J., Faměra O., Ressler A.: Vliv přídavku atriční pšeničné mouky na jakost toustového chleba. Pekař cukrář, 7, str. 38-41 (2017).

  Sluková M., Skřivan P., Buble J., Faměra O.: Charakteristika atriční pšeniční mouky. Mlynářské noviny XXVIII, číslo 2 (161), str. 6-9 (2017).

  Skřivan P., Sluková M.: Obiloviny – současný pohled na jejich význam v lidské výživě. Mlynářská ročenka, 2017, str. 105-117 (2017).

  Pančíková B., Sluková M., Skřivan P.: The comparison of different milling processes on structure and properties of flour. Proceeding of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience Prague, str. 218-219, Praha, ČR. 7.-10.10. 2016. Editors: Jana Čopíková, Evžen Šárka. ISBN 978-80-86238-59-3. ISSN 2336-6796.

  Skřivan P., Sluková M.: Obiloviny a mouky: Kvalita a nutriční význam. Ročenka pekaře a cukráře, 2016, str. 8-11.

  Skřivan P., Sluková M.: Chléb dříve a dnes. Potravinářská revue, 2, str. 12-13 (2016).

  Sluková M., Skřivan P.: Pšeničné pečivo v lidské výživě. Potravinářská revue, 4, str. 26-30 (2016).

  Skřivan P., Sluková M.: Nové perspektivy mlýnské výroby?. Potravinářská revue, 6, str. 30-31 (2016).

  Skřivan P., Sluková M.: Jsou zlepšující přípravky v pekárenském oboru nezbytné? Potravinářská revue, 4, str. 15-17 (2015).

  Skřivan P., Sluková M.: Pšenice v lidské výživě. Potravinářská revue, 5, str. 13-15 (2015).

  Skřivan P., Sluková M.: Kampaň proti pšenici s půlročním odstupem. Potravinářská revue, 6, str. 13-15 (2015).

  Sluková M., Skřivan P.: Sacharidy obilovin-jejich vlastnosti a účinky. Potravinářská revue, 7, str. 12-15 (2015).

  Kralova B., Demnerova K., Skrivan P.: Purification of glucose-isomerase from Streptomyces-nigrificans. Biotechnology Letters, 7 (8), 593-596 (1985).

  Skřivan P., Kvasnička F., Hampl J., Janiczková T.: Assay of Lipoxygenase II Activity in Soy Flour, Sborník VŠCHT, E61, 191-198 (1987).

  Kvasnička F., Skřivan P., Janiczková T.: Stanovení aktivity lipoxygenasy metodou kapilární isotachoforesy (Determination of Lipoxygenase Activity by Capillary Isotachophoresis), Potrav. vědy,7, 7-14 (1989).

   


 

Kontakt

  telefon: +420 220 443 118
  mobil: +420 724 778 755
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: Pavel.Skrivan@vscht.cz

Poslední aktualizace: 9. únor 2018, 13:34

Tisk | E-mailem