Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc.

narozen 14. 11. 1938 v Praze

 


 

Vzdělání a zkušenosti

 • 1953 – 56: jedenáctiletá střední škola v Praze
 • 1956 – 61: VŠCHT FPT, Ústav technologie glycidů, diplomová práce: „Použití ionexů k odbarvování cukrovarských šťáv“
 • 1961 – 69: asistent a odborný asistent na Ústavu chemie a technologie sacharidů (dříve glycidů) VŠCHT
 • 1965 postgraduální kurz Obecné reologie
 • 1969 kandidátská disertační práce (CSc.) na téma: „Reologické vlastnosti pšeničných těst“
 • 1972 - 73: postgraduální kurz Výpočetní techniky a modelování
 • 1990 habilitace v oboru cereální chemie a technologie, od r. 1990 docent v tomtéž oboru
 • 1993 – 2000: vedoucí Ústavu chemie a technologie sacharidů

 

Členství v asociacích a organizacích

 • 1990 - 1998: člen vědecké rady FPBT VŠCHT
 • od r. 1991: místopředseda a od. r. 1994 do 2006 předseda pracovní skupiny Physical Dough Testing v rámci International Association of Cereal Science a Technology (ICC)
 • 1993 - 2006: národní delegát ČR v ICC
 • 1992 - 1994: předseda od 1994 - 2006 místopředseda Odboru potr. technol. a techniky AZV ČR
 • od r. 1996: člen Rady ČAZV, 2003 bronzová plaketa, 2008 stříbrná plaketa AZV za uplatnění výsledků výzkumu v praxi
 • 1998 čestný člen Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů ČR
 • 1965 - dosud: člen odbor. skupiny Reologie Čes. spol. chemické
 • 1996 - dosud: člen American Association of Cereal Chemists (AACC)

 

Zahraniční stáže a zkušenosti

 • 1969 – 70: roční stáž na University of Manitoba, Dept. of Plant Science (ved. Prof. Walter Bushuk), Winnipeg, Kanada, zaměření práce: využití extenzografu k měření obecných reologických vlastností těst.
 • 1993 a 1994: 2x krátkodobá stáž na Manchester Metropolitan University, studium systému bakalářského studia ve VB

 

Pedagogické a výzkumné zaměření

  1961-64: Studium obilních pentosanů.

  1964 - dosud: Studium reologických vlastností těst (kandidátská disert. práce, většina ranných publikací.

  1970-84: Studium podmínek kultivace bakterie Xanthomonas campestris a produkce polysacharidu xanthan gum. Studium jeho fyzikálních vlastností a technologických aplikací.

  1970 - dosud: Vztahy vlastností materiálů (surovin, polotovarů – fermentačních předstupňů - kvasů) k technologickým parametrům a výsledkům v pekárenské výrobě (kvalitativní ukazatele, výtěžnosti, ztráty apod.), reologické vlastnosti různých cereálních materiálů, systémy hodnocení a řízení jakosti při zpracování cereálních materiálů.

  Vedení celkem cca 160 diplomových prací

  Výuka předmětů "Výpočty a modelování v technologiích obilovin", "Cereální chemie a technologie" (v různých dřívějších obměnách), ve společném fakultním předmětu procesů " Základy reologie potravin". Anglické přednášky a texty v rámci projektu Erasmus: Cereal Chemistry ad Technology. Nástavbová výuka v doktorském studiu "Vybrané kapitoly z cereální chemie a technologie","Reologie potravin".

 

Udělené granty

 • GA ČR č. 511/93/2247, "Vláknina potravy a její změny v cereálních produktech" 1993 - 95, hlavní řešitel
 • GA ČR č. 104/94 1028, "Skluz v mikrodisperzních kapalinách" 1994 - 96, spoluřešitel, hl. řešitel Prof. O. Wein, ÚCHP ČAV
 • Fond rozvoje VŠ č. IS 0450/5, "Nový profil absolventa FPBT" 1995, hlavní řešitel
 • NAZV (Min. zemědělství) č. EP7203, "Technologická kvalita pšeničných mouk jako jeden z rozhodujících faktorů rozvoje a modernizace výroby pšeničného škrobu v ČR" 1997 - 99, hlavní řešitel

 

Vybrané publikace

Knihy a kapitoly v knihách

Příhoda J., Holas J., Kratochví, J.: Rye flour, wholemeal breads and rye breads, In: Advances in Baking Technology, (Ed.: Kamel, B.S., Stauffer, C.E.), Blackie Academic & Professional, London, 1993, s. 20 - 37. ISBN: 0 7514 00556.

Příhoda J., Kaisrová A., Novotná D., Hajšelová M.: Hodnocení kvality obilovin a výrobků z nich. Svaz průmyslových mlýnů, Praha 1994, s. 110.

Příhoda J., Havlátová H., Špačková Z.: Pekařské a cukrářské výrobky, in: Černá E:, Štucbartová H.: „Systémy kritických bodů ve výrobě potravin (HACCP)”, Vyd. Agroservis, Praha 2000, s. 25 - 45.

Příhoda J.: Z historie přípravy vysokoškolských odborníků, in: Broncová, D. (edit.): Historie pekárenství v Českých zemích, MILPO MEDIA, Praha 2001, s. 191 – 195, ISBN 80-86098-21-4.

Příhoda J., Humpolíková P., Novotná D.: Základy pekárenské technologie, vyd. Pekař a cukrář, s.r.o.,Praha 2003, 363 s., ISBN 80-902922-1-6.

Příhoda J., Skřivan P., Hrušková M.: Cereální chemie a technologie I, skriptum V3CHT, Praha 2003, 202 s.ISBN 80-7080-530-7.

Příhoda J., Hrušková M.: Hodnocení kvality (lab. Příručka pro mlýny), Svaz průmysl. mlýnů ČR, Praha 2007, 186 s., ISBN 978-80-239-9475-9.

Příhoda J.: Cereální suroviny a mlynářství, pekárenská technologie in: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M., Technologie potravin, Key Publishing, Ostrava 2009, s. 453 – 472, ISBN 978-80-7418-051-4.

Příhoda J., Houška M.: Mechanické a reologické vlastnosti potravin, s. 77 – 91, Příhoda J.: Dezinegrace a prosévání, Extruze a pečení, in.: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M.: Procesy a zařízení potr. a biochem výrob, Key Publishing, Ostrava 2011.

Příhoda J., Sluková M., Krejčířová L., Honců I.: Technologické charakteristiky a pekařské zvláštnosti ječmene, In: Renesance ječmene , Potravinářská komora, Praha 2012, ISBN 978-80-906096-0-3.

Příhoda J., Sluková M., Dřízal J.: CHLÉB A PEČIVO, edice Jak poznáme kvalitu?. Počet stran 13., Sdružení českých spotřebitelů, Praha 2013, ISBN 978-80-87719-11-4.

Příhoda J., Sluková M.: kapitola Pekařské a cukrářské výrobky, s. 233 - 264, in Dostálová J, Kadlec P.: Potravinářské zbožíznalství, KEY Publishing, Ostrava 2014, ISBN 978-80-7418-208-2.

Příhoda J.: Výživové výhody mléčných výrobků s ječmenem, in: Renesance ječmene 2015, Potravinářská komora, Praha 2014, ISBN 978-80-88019-01-5.

Průřezové z časopisů a kongresů

Příhoda J.,Hampl J.,Karlová S.: Rheological studies of dough with the Hoeppler consistometer, Cereal Chem. 48, 59-67 (1971).

Příhoda J., Bushuk W.: Application of Muller's method to Extensograph measurement with various hook speeds, Cereal Chem. 48, 609-620 (1971).

Sedláčková J., Zuska J., Příhoda J.: Radiation disinfestation of wheat flour leaving the mill flour quality and economic aspects. Radiation Phys.Chem. 28, 549-553 (1986).

Čechová M., Medonosová P., Příhoda J.: The decrease of energetic value of bakery products using a commercial resistant starch Czech Journal of Food Sciences 16, 47 – 51, 1998, ISSN 1212-1800.

Havlátová H., Příhoda J.: Hlavní zásady vytváření plánu kritických míst v cukrářské a pekařské výrobě, Pekař a cukrář, 10, č. 4, s.3 - 5, a č. 5, s.3, 2000.

Příhoda  J., Juračková  K.: Význam vysokomolekulárních pšeničných bílkovin v pekařské technologii, Ročenka pekaře a cukráře, 2001, s. 39-42, ISSN 1213-2411.

Příhoda J., Dvořák M., Blažková K.: Rye sourdough moisture and yield determined with the use of NIR spectrometer (poster), 2. Symposium on Sourdough, Brusel, 8. – 11. 10. 2003.

Sluková M., Příhoda J., Grabovský M.: Staling of sweet bakery products with different fillings (poster), ICC Jubilee Conference, Vídeň, 3. – 6. 7. 2005.

Krejčířová L., Příhoda J., Sluková M., Honců I.: Nový ječmen beta BARLEY s vysokým obsahem beta-glukanů pro pekařské využití. Pekař a cukrář21(č. 10), 48-51 (2011). ISSN 1213-2403.

Sluková M., Kubín M., Příhoda J.: Vliv zlepšujících přípravků na stárnutí pekařských výrobků. Ročenka pekaře a cukráře 2013, str. 46-52. ISSN 1213-2411, ISBN 978-80-903913-5-2.

Příhoda J., Sluková M., Krejčířová L.: Aktuální trendy v pekárenské výrobě. Sborník XLIII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin, str. 21-24. Skalský Dvůr, ČR, 27. -29. 5. 2013. ISBN 978-80-86909-07-3, ISBN 978-80-7080-866-5.

Sluková M., Levková J., Příhoda J.: Vliv procesů hnětení těsta na strukturu obilných bílkovin. Pekař cukrář 24 (č. 7), str. 52-54 (2014). ISSN 1213-2403.

Forstová V., Belková B., Riddellová K., Václavík L., Příhoda J., Hajšlová J.: Acrylamide formation in traditional Czech leavened wheat-rye breads and wheat rolls, Food Control 38 (2014) 221-226, ISSN 0956-7135.

 

Kontakt

  e-mail:Josef.Prihoda@vscht.cz

Poslední aktualizace: 24. září 2012, 14:00

Tisk | E-mailem